Φωτογραφίες από τα 14α Βελερεφόντεια, στη Νέα Μάκρη.
1ο Σημείο - 14α Βελερεφόντεια2ο Σημείο - 14α Βελερεφόντεια