Φωτογραφίες από το Poikilo Rocky Mountain 2017
Οι φωτογραφίες του 2019 βρίσκονται εδώ.
22 χλμ - Α - Poikilo Rocky Mountain 201722 χλμ - B - Poikilo Rocky Mountain 20178 χλμ - Α - Poikilo Rocky Mountain 20178 χλμ - B - Poikilo Rocky Mountain 2017