Φωτογραφίες από το Poikilo Rocky Mountain 2017
Οι φωτογραφίες του 2019 βρίσκονται εδώ.