φωτογραφίες από τα βελερεφόντεια 2015 στη νέα μάκρη.