φωτογραφίες από τα βελερεφόντεια 2015 στη νέα μάκρη.
Τερματισμοί - Βελερεφόντεια 2015Παιδικός Αγώνας - Βελερεφόντεια 2015Γενικές κ' Εκκίνηση - Βελερεφόντεια 2015Απονομές - Βελερεφόντεια 2015